Кафедра почала підготовку фахівців з маркетингу з 1-го вересня 1992 року (бакалаврів і спеціалістів) по всім формам навчання, а з вересня 2001 року – підготовку магістрів. За період свого існування було підготовлено і випущено більше ніж 800 фахівців з маркетингу.

Фахівець з маркетингу повинен володіти теоретичними положеннями функціонування ринкової економіки, вміти продуціювати ідеї, пов’язані з маркетинговою стратегією підприємств чи організацій і сприяти активній їх діяльності на цільовому ринку. Маркетолог, як спеціаліст, стає відповідальним за наслідки розробки і впровадження у виробництво управлінської політики, пов’язаної з формуванням і підтримкою раціонального попиту на готову продукцію (послуги).

Достатньо високий рівень навчання студентів забезпечують 13 викладачів, 64% яких мають вчену ступінь кандидата наук. Студентам денного, заочного відділення і ФПО викладається 30 дисциплін.

— Маркетинг

— Паблік — рілейшнз

— Підприємництво та бізнес-культура

— Економічний аналіз

— Інфраструктура товарного ринку

— Логістика

— Маркетингова товарна політика

— Маркетингова політика комунікацій

— Промисловий маркетинг

— Маркетингова цінова політика

— Товарознавство

— Маркетинговий менеджмент

— Стратегічний маркетинг

— Маркетингова політика розподілу

— Рекламний менеджмент

— Комерційна діяльність посередницьких підприємств

— Товарна інноваційна політика

— Електронна комерція

— Маркетингові дослідження

— Стандартизація і сертифікація товарів і послуг

— Маркетинг в банках

— Маркетинг закупівлі

— Управління продажами

— Маркетинговий аудит

— Поведінка споживачів

— Матеріально-технічне забезпечення

— Бренд менеджмент

— Менеджмент персоналу

— Маркетинг послуг

— Міжнародний маркетинг

На кафедрі функціонує методичний кабінет з маркетингу. Середня забезпеченість навчальною літературою студентів з дисципліни кафедри складає 100 %.

Всі дисципліни кафедри забезпечені типовими і робочими програмами, та методичними вказівками по вивченню дисциплін, програмами переддипломної практики студентів, методичними вказівками щодо виконання курсових та дипломних робіт.

Науково-дослідна робота на кафедрі планується і виконується за наступними напрямками: виконання держбюджетних наукових досліджень, участь викладачів у науково-практичних конференціях різного рівня, робота над науковими статтями, організація наукової роботи студентів. З початку 2002 року кафедра виконує держбюджетну НДР „Дослідження регіонального ринку фахівців з маркетингу (аналіз сучасного стану та тенденції розвитку)”. Згідно угоди про творчу співпрацю з ВАТ „Кривбасвибухпром” виконується науково-дослідна робота по темі: „Оцінка впливу факторів маркетингового середовища на темпи та обсяги гірничовибухових робіт”; у виконанні цієї роботи беруть участь усі викладачі кафедри, працівники товариства та студенти 4-5-х курсів спеціальності „Маркетинг”.

Виховна робота є важливою складовою частиною в діяльності кафедри і проводиться у напрямках патріотичного, правового і фізичного виховання студентської молоді. Розробляючи концепцію виховної роботи кафедра виходила з того, що на сучасному етапі розвитку суспільства саме різноманітні її форми можуть дати позитивні результати та створити раціональні умови для підготовки кваліфікованих фахівців з маркетингу.

Перехід Криворізького економічного інституту КНЕУ на нові концептуальні основи навчання дозволив колективу кафедри здійснювати підготовку фахівців з маркетингу за освітніми програмами, які забезпечують їм високу конкурентоспроможність на ринку праці.