Маркетинг послуг є конкретною методологічною дисципліною, що  ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи здобуті студентами знання.

Мета дисципліни – озброїти студентів знаннями про комплекс маркетингової діяльності у сфері послуг, систему та методи вивчення ринку послуг, про визначення шляхів та резервів свого розвитку умовах, що склалися, опанування теоретичними розробками та практичними рекомендаціями щодо формування і використання комплексу маркетингу підприємствами послуг.

Завдання вивчення дисципліни є:

 • засвоєння теоретичних положень особливостей становлення та розвитку маркетингу послуг;
 • вивчення методологічних основ комплексу маркетингу підприємства послуг;
 • дослідження основних видів послуг в маркетинговій діяльності підприємства.

Предметом дисципліни “Маркетинг послуг” є економічні категорії маркетингу послуг, науково-методичні та практичні аспекти планування та організації надання конкурентоспроможних послуг.

Даний курс базується на положеннях економічної теорії, основах макро- та мікроекономіки. Вузлові питання дисципліни пов’язані з такими дисциплінами як: “Маркетинг”, “Статистика”, “Мікроекономіка”, “Інфраструктура товарного ринку”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингова політика комунікацій”, “Промисловий маркетинг”, “Товарознавство”, “Маркетингова цінова політика”, “Стратегічний маркетинг”, “Маркетинговий менеджмент”.

Значення та місце курсу “Маркетинг послуг” у навчальному процесі визначається тим, що він є одним з профілюючих і у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців.

В наслідок вивчення даного курсу:

а) фахівець повинен знати:

 • особливості сфери послуг;
 • механізм регулювання торгівлі послугами;
 • споживчі ризики на ринку послуг та методи їх зменшення;
 • механізм сегментування ринку послуг та вибору цільових сегментів ринку та стратегій охоплення ринку;
 • комплекс маркетингу підприємства послуг та особливості його застосування;
 • механізм планування маркетингу та алгоритм організації надання конкурентоспроможніх послуг;
 • технологію управління процесом організації та надання послуг.

б) фахівець повинен вміти:

 • із знанням справи використовувати на практиці одержані теоретичні та практиці знання;
 • на науковій основі планувати, організовувати процес надання конкурентоспроможніх послуг;
 • здійснювати керівництво маркетинговою діяльністю підприємств та організацій з різними формами власності.

Дисципліна включає вивчення:

Зміст і застосування маркетингу послуг

 1. Становлення маркетингу послуг
 2. Особливості послуг та їх класифікація
 3. Сучасний світовий ринок послуг. Територіальні особливості ринку послуг
 4. Дослідження попиту на ринку послуг
 5. Товарна політика у сфері послуг
 6. Цінова політика у сфері послуг
 7. Маркетингова політика просування та розподілу послуг
 8. Планування маркетингу та організація надання конкурентоспроможних послуг
 9. Стратегічний набір підприємства у сфері послуг
 10. Управління процесом орга-нізації та надання послуг
 11. Інформаційні послуги
 12. Консалтингові послуги
 13. Маркетингові послуги