Маркетинг являє собою одночасно систему мислення і систему дій суб'єктів підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. При цьому саме урахування задоволення потреб споживачів становить основну мету і стимул для функціонування виробничо-збутового циклу.
Стратегічний маркетинг, з цих позицій, спонукає підприємців до пошуку напрямків і перспектив задоволення потреб споживачів відповідно до стану ринку, динаміки основних кон’юнктурних показників, конкурентної ситуації. Постійний аналіз ринкового середовища і попиту, який виводить на розробку ефективних товарів і послуг, принадних для конкретних груп споживачів, які мають певні властивості, що відокремлюють їх від товарів — конкурентів, забезпечує виробнику умови для стійких конкурентних переваг. Саме ці конкурентні переваги і є сильними сторонами кожної бізнес-одиниці, розвиваючі які вона реалізує певні стратегії маркетингу для досягнення ефективного результату.
Вивчення теоретичних основ стратегічного маркетингу дозволяє планувати ринкові дії у визначеному напрямку, який підпорядкований певній меті. Такою метою може бути досягнення максимального прибутку (або норми віддачі на капітал), зниження до певного рівня виробничих і обігових витрат і досягнення максимального обсягу продажу та ін. Але безумовним являється те, що вибір стратегії маркетингу є умовою і напрямком досягнення економічного зростання.
Вивчення курсу “Стратегічний маркетинг” повинно спонукати студентів до формування необхідного рівня знань та навичок, які забезпечують їх активну участь в реалізації задач, пов’язаних з впровадженням в практику діяльності підприємств маркетингової концепції управління.
Мета курсу “Стратегічний маркетинг” полягає в засвоєнні студентами теоретичних основ розробки стратегічних рішень при здійсненні маркетингової політики, вивченні засобів і методів реалізації цих рішень при розробці маркетингових планів і програм, організації, координації та контролю її виконання.
Забезпечення студентів ґрунтовною теоретичною базою сприяє розвитку практичних навичок для прийняття стратегічних рішень та оцінки наслідків їх виконання.
Ця мета реалізується за такими етапами:
• Усвідомлення сутності та сфери стратегічного маркетингу;
• Оволодіння методами стратегічного маркетингового аналізу;
• Вивчення існуючих різновидів маркетингових стратегій;
• Уміння практично формулювати та застосовувати відповідну маркетингову стратегію.
Основними завданнями дисципліни “Стратегічний маркетинг” є:
— ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами стратегічного маркетингу;
— відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;
— виховання здатності за творчого пошуку напрямів в галузі розробки сценаріїв маркетингових дій, аналізу ринкової (поточної маркетингової) ситуації, прогнозування показників стану ринку в залежності від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів маркетингового середовища, розробки ринкових стратегій і їх обґрунтування в залежності від дій конкурентів.
Предметом вивчення дисципліни є маркетинговий комплекс у взаємодії з зовнішнім і внутрішнім середовищем, яке визначає перспективи підприємства в умовах ринку та стратегій їх досягнення.
Даний курс базується на положеннях економічної теорії, основах макро- та мікроекономіки. Вузлові питання пов’язані з такими дисциплінами, як “Маркетинговий менеджмент”, “Стратегічне управління”, “Маркетингова товарна інноваційна політика”, “Маркетингова цінова політика”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинговий аналіз”, “Промисловий маркетинг”, “Логістика”, “Інфраструктура товарного ринку”, “Міжнародний маркетинг”. Дисципліна “Стратегічний маркетинг” логічно продовжує і поглиблює дисципліну “Маркетинг”, вона пропонує систему знань по формуванню стратегічних рішень в маркетинговій діяльності підприємств.
Дисциплінами, в яких будуть використанні базові знання даної дисципліни є: “Системи підтримки прийняття рішень”, “Маркетингова політика розподілення”, “Маркетингова комунікаційна політика”, “Рекламний менеджмент” та ін.
Значення та місце курсу “Стратегічний маркетинг” у навчальному процесі визначається тим, що він є одним із профілюючих в комплексі підготовки спеціалістів-економістів і магістрів зі спеціальності “Маркетинг” та в комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців.