Маркетингові дослідження є конкретною методологічною дисципліною, що ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи здобуті студентами знання.
Мета дисципліни – озброїти студентів знаннями про систему та методи вивчення ринку підприємств, конкурентного середовища, в якому вони працюють, про поведінку споживачів, товарів, а також власного потенціалу товаровиробника, про визначення шляхів та резервів свого розвитку умовах, що склалися.
Завданнями вивчення дисципліни є:
– засвоєння методологічних підходів щодо проведення маркетингових досліджень;
– визначення інформаційного забезпечення маркетингових досліджень;
– дослідження джерел вторинної та первинної маркетингової інформації;
– засвоєння техніки розробки інструментів маркетингових досліджень (опитувальних анкет);
– вивчення методології дослідження навколишнього середовища, конкуренції і конкурентів, а також споживачів, товарів.
Предметом дисципліни “Маркетингові дослідження” є економічні категорії, науково-методологічні та практичні аспекти маркетингових досліджень.
Дисципліна “Маркетингові дослідження” у навчальному процесі підготовки бакалаврів з маркетингу займає одне з провідних місць, що обумовлене значеннями навичок наукового дослідження в управлінні господарською діяльністю та виробленні обґрунтованих позицій, спрямованих на підвищення її ефективності.
Програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання підприємств.
Даний курс базується на положеннях економічної теорії, основа макро- та мікроекономіки. Вузлові питання дисципліни пов’язані з такими дисциплінами як: “Маркетинг”, “Статистика”, “Мікроекономіка”, “Інфраструктура товарного ринку”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингова політика комунікацій”, “Промисловий маркетинг”, “Товарознавство”, “Маркетингова цінова політика”, “Стратегічний маркетинг”, “Маркетинговий менеджмент”.
Значення та місце курсу “Маркетингові дослідження” у навчальному процесі визначається тим, що він є одним з профілюючих і у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців.
В наслідок вивчення даного курсу:
а) фахівець повинен знати:
– механізм проведення маркетингових досліджень;
– систему засобів та інструментів моніторингу;
– методи проведення досліджень, збору та аналізу маркетингової інформації;
– принципи розробки інструментів маркетингових досліджень (опитувальних анкет).
б) фахівець повинен вміти:
– із знанням справи використовувати на практиці одержані теоретичні та практиці знання;
– на науковій основі планувати, організовувати та проводити маркетингові дослідження;
здійснювати керівництво маркетинговою діяльністю підприємств та організацій з різними формами власності
Інфраструктура товарного ринку