Підприємствам на сучасному етапі розвитку доводиться розв'язувати багато складних проблем, щоб одержати максимальний успіх на ринку. Досконале знання потреб споживача та виробництво товарів, що їх задовольняють, — єдина можливість досягти цілей, пов'язаних з прибутком, збільшенням обсягу продажу, проникненням на нові ринки. Впровадження концепції промислового маркетингу в практику розв'язання виробничо-економічних завдань має для промислових підприємств та країни в цілому стратегічну важливість.
Мета вивчення дисципліни — допомогти студентам глибоко опанувати науково-теоретичні та практичні питання дослідження ринку промислових товарів, динаміку його кон’юнктури, розробки та реалізації маркетингової стратегії підприємства в ринкових умовах, сформувати у них систему теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку.
Структура дисципліни за темами.
Тема 1. Сутність, завдання, і тенденції розвитку промислового маркетингу
Тема 2. Стратегії промислового маркетингу
Тема 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності
Тема 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві
Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві
Тема 6. Конкуренція на промислових ринках
Тема 7. Кон’юнктура ринку промислової продукції
Тема 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари.
Тема 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів
Тема 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції
Тема 11. Цінова політика
Тема 12. Управління розподілом і збутом готової продукції
Тема 13. Планування і регулювання збутових запасів
Тема 14. Комунікаційна політика промислових підприємства
Тема 15. Контроль та аналіз ефективності маркетингової діяльності виробника