“Маркетинг” є конкретною методологічною дисципліною, яка тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Маркетингові дослідження”, “Промисловий маркетинг”, “Стратегічний маркетинг”, “Маркетинговий менеджмент”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка” та інші. У циклі маркетингових дисциплін вона є головною.
Програма курсу орієнтована на розкриття філософії підприємства, зорієнтованого на потреби та запити споживачів.
Метою дисципліни «Маркетинг» є викладення принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик — товарної, цінової, комунікацій і розподілення, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань і прищеплення вміння творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.
Дисципліна «Маркетинг» є базовою для таких дисциплін, як «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін.
Мета курсу “Маркетинг” дати студентам знання теоретичних основ маркетингу — науки розуміння споживача, його запитів, планування виробництва продукції, товароруху та збуту, розробки цінової стратегії, організації та контролю маркетингової діяльності практичне вміння вирішення комплексу задач та ситуацій, які виникають у реальних умо¬вах діяльності підприємств та фірм.
Завданнями курсу являється:
— засвоєння концепції маркетингової діяльності підприємств,
— дослідження методів проведення товарної, збутової, цінової і комунікаційної політик;
— вивчення мети збутової політики і визначення раціональних методів збуту;
— — висвітлення комплексу просування товарів, ефективних форм стимулювання збуту товарів та послуг;
— розглядання значення виставок та ярмарок в маркетинговій діяльності підприємства;
— визначення сучасних тенденцій розвитку маркетингу та їх роль в діяльності підприємства.
Предметом дисципліни “Маркетинг” є є економічні категорії, науково-методологічні та практичні аспекти маркетингу.
Даний курс базується на положеннях економічної теорії, основах макро- та мікроекономіки. Вузлові питання пов’язані з такими дисциплінами як “Промисловий маркетинг”, “Стратегічний маркетинг”, “Маркетингова товарна політика”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинговий менеджмент”.
Значення та місце курсу “Маркетинг” у навчальному процесі визначається тим, що він є одним з профілюючих і у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців.
Внаслідок вивчення дисципліни “Маркетинг”
а) фахівець повинен знати:
— принципи, стратегічні та тактичні цілі маркетингової діяльності;
— напрямки маркетингової діяльності;
— систему засобів та інструментів маркетингу;
— механізм проведення маркетингових досліджень;
— стратегії та тактичні заходи маркетингової товарної політики;
— стратегії та тактичні заходи маркетингової цінової політики;
— методи маркетингового ціноутворення;
— комплекс маркетингових комунікацій;
— стратегії та тактичні заходи маркетингової політики розподілу, концепцію та політику управління каналами розподілу;
— систему управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
б) фахівець повинен вміти:
– із знанням справи використовувати на практиці одержані теоретичні та практиці знання;
– на науковій основі планувати, організовувати та проводити маркетингові дослідження;
– здійснювати керівництво маркетинговою діяльністю підприємств та організацій з різними формами власності.

В процесі вивчення курсу маркетинг розглядаються такі теми:
— Сутність, система та характеристики сучасного маркетингу
— Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку  теорії маркетингу
— Формування теорії маркетингу
— Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами
— Концепції маркетингу
— Види маркетингу та їх характеристика
— Основні категорії маркетингу
— Маркетингові дослідження
— Комплекс маркетингу
— Маркетингова товарна політика
— Маркетингова цінова політика
— Маркетингова політика розподілу
— Маркетингова комунікаційна політика
— Сучасні проблеми маркетингу
— Глобальний маркетинг
— Інтерактивний маркетинг
— Індивідуальний маркетинг
— Екологічний маркетинг
— Ризики в маркетингу
— Організація та планування маркетингової діяльності
— Маркетинговий контроль