Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Базуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи здобуті студентами знання, він допоможе майбутнім фахівцям оцінювати окремі господарські ситуації і вирішувати комплексні економічні проблеми у майбутній професійній діяльності. Дисципліна “Економічний аналіз” у навчальному процесі підготовки бакалаврів з маркетингу займає одне з провідних місць, що обумовлено значенням економічного аналізу в управлінні діяльністю різних за формою суб’єктів підприємницької діяльності та характером  знань, що становлять його зміст. Програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання підприємств.

Мета курсу “Економічний аналіз” полягає у озброєнні студентів знаннями теоретичних основ щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і набуття практичних навичок використання методів і видів для об’єктивної оцінки господарських процесів і кінцевих результатів господарювання, обгрунтування пропозицій та належних управлінських рішень. Завдання курсу “Економічний аналіз” полягає у вивченні сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів. Предметом вивчення даної дисципліни є виробнича і фінансово-господарська діяльність організацій.