Сучасна цікавість до брендів витікає із множини причин: по-перше, дослідження показують, що компанії використовують все більш креативні способи дослідження покупців для того, щоб зрозуміти і задовольнити їх потреби, і спроможні швидко ідентифікувати та відтворити кращі сторони діяльності власних конкурентів, а отже сильний бренд допомагає боротися з примусовим зниженням ціни; по-друге, виробники отримують важелі, що дозволяють їм контролювати роздрібних продавців; по-третє, бренди забезпечують гнучку основу для зростання компанії; по-четверте, безперервно посилюється конкуренція за гроші споживачів тощо.
Організації стикаються з тим, що, в силу багатьох причин, бренди (поряд з персоналом підприємства) представляють собою їх найбільш важливі активи. Отже, сильний бренд надає організації наступні переваги: збільшення прибутків і частки ринку; зниження чуттєвості споживачів до ціни; посилення лояльності клієнтів; підвищення прибутковості; посилення можливості мобілізувати персонал організації і сфокусувати їх діяльність; посилення можливості залучати і утримувати в компанії висококваліфікованих працівників.
Головною метою вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» студентами магістерського рівня підготовки є формування системи знань про сутність та зміст брендингу, з’ясування і вміння використовувати на практиці ключові елементи бренд-менеджменту, необхідні для побудови і просування успішного бренду.
Структура дисципліни за модулями і темами
Модуль 1. Маркетингове та організаційне забезпечення розробки та просування бренду
Тема 1. Сутність і поняття бренду та організація бренд-менеджменту
Тема 2. Система розробки та ідентифікації бренду
Тема 3. Реклама бренду
Тема 4. Побудова бренду в мережі Інтернет
Модуль 2. Управління брендом в маркетинговій діяльності підприємства
Тема 5. Дослідження і розширення бренду
Тема 6. Планування маркетингової діяльності щодо збільшення капіталу бренду
Тема 7. Маркетинг-аудит та контролінг бренду
Тема 8. Глобальний брендинг