Реалiзацiя ринкових реформ в Україні вимагає сьогоднi застосовувати тaкi засоби та механiзми, якi забезпечують ефективне використання дер­жавних коштiв, а запорука цьому — сучаснi методи управлiння. Важливе мiсце серед цих методiв займає методологiя управлiння закупівельними роботами у процесі матеріально- технічного забезпечення проектів підприємства , яка до­зволяє комплексно дослiджувати рух коштiв, прозоро планувати необхiднi витрати, контролювати цi витрати та запобiгати або передбачати складнi ситуацiї з нестачею коштiв.

Саме в процесi такої дiяльностi спеціалісти з закупівель, маючи на мeтi досягнути ефективного результату економiчно i якiсно використовувати ресурси, в процесi реалiзaцii проекту наймають персонал, закуповують устаткування або користуються рiзними послугами поза чи в серединi ор­ганiзацiї. В обох випaдках вдале матерiальне забезпечення проектiв дося­гаєrься за допомогою ефективннх контpaктiв, якi визначають вже npaвові вiдносини  сторін , тривалiсть, природу i змiст товару, роботи або послуги, а також умови виконання i фiнансування. Ця функцiя матерiального забез­печення ресурсами має  досить важливе значення. Розглянута функцiя в сучасному бiзнесi отримала назву закупiвлi.

Сьогоднi велику увагу становленню й розвитку процесiв та процедур закупiвель придiляе наша держава, прийнявши 20 лютого 2002 року Закон «Про закупiвлю товарів, робiт та послуг за державнi кошти». На державно­му piвнії ставиться завдання створити ефективну систему державних заку­пiвель. Для виконання цього завдання треба мати розвинуту законодавчу базу та квалiфiкованi кадри, якi могли б використовувати цю базу найлiп­шим чином.

Основний змiст управлiння закупiвлями пiсля визначен­ня стратегії складає процес придбання, який включає ряд етапiв: визна­чення i пiдготовка, узгодження i затвердження, реалiзацiя й аналiз. Слiд   усвiдомити, що процедури закупiвель великою мiрою залежать вiд визна­чення напрямку проекту й загального оточення.

Мета викладання дисципліни

вивчення науково-теоретичних і практичних питань процесів закупівлі, підвищення ефективності  діяльності та оптимізації витрат у процесі товарного руху з урахуванням вимог ринку та прибутковості діяльності усіх суб’єктів, охоплених цією діяльністю.

Завдання вивчення курсу

 • засвоєння науково-теоретичних питань закупівель в умовах ринку;
 • вивчення теоретичних і практичних питань  процесу закупівель;
 • надання майбутнім фахівцям-маркетологам знань з питань усіх фаз закупівель: визначення,підготовки,реалізації та аналізу;
 • забезпечення необхідних знань щодо законодавчої бази закупівель;
 • набуття студентами методологічних і методичних навичок  формування й організації діяльності тендерного комітету.

Основні питання

 1. Сутність закупівлі та її роль у процесі створення продукту.
 2. Основні етапи процесу закупівлі, їх характеристика.
 3. Особливості та специфічні умови процесу  закупівлі за державні кошти.
 4. Система оцінки та вибору постачальників матеріальних ресурсів.
 5. Особливості закупівельної діяльності торгівельних підприємств.
 6. Система контролю та оцінка ефективності у сфері закупівлі.