Вивчення дисципліни «Маркетинговий аудит» студентами спричинене появою і використанням в сучасному бізнесі нових комунікаційних засобів і технологій, що доповнюють традиційні методи маркетингу, які були складені в минулому сторіччі. Використання підприємствами і організаціями систем маркетингу потребує від них постійного контролю ефективності їх діяльності і постійних перевірок того, в якій мірі вони використовують свої маркетингові ресурси і інформацію про стан кон’юнктури ринку. Така інформація дозволяє виявити сильні та слабкі сторони діяльності підприємства і враховувати їх в формуванні маркетингової товарної, цінової, комунікаційної та збутової політики. Отже, методики, які розглядаються даною дисципліною, дозволять майбутнім фахівцям навчитися з’ясовувати якою інформацією їм слід володіти щодо виробничо-комерційної та маркетингової діяльності підприємства, в ході проведення маркетингового аудиту, з’ясувати її точність і надійність, щоб запропоновані рекомендації вищому керівництву і прийняті управлінські рішення позитивно позначились на діяльності підприємства.

Основна мета вивчення дисципліни — на основі отриманих знань з нормативних дисциплін озброїти студентів систематизованими знаннями в галузі здійснення маркетинг-аудиту та навчити їх використовувати ефективний підхід до визначення, підбору та оцінки маркетингових ресурсів, сильних та слабких сторін підприємства і приймати ефективні управлінські рішення.

До задач маркетингового аудиту не входить з’ясування того чи досягнута підприємством поставлена мета, чи ні, проте з його допомогою є можливість з’ясувати чи є вибраний підприємством шлях здійснення виробничо-комерційної та маркетингової діяльності ефективним та прибутковим.

Отже, основні завдання дисципліни полягають в наступному:

 • оволодіння майбутніми спеціалістами з маркетингу глибокими систематизованими знаннями щодо ефективного використання маркетингових ресурсів та здійснення маркетингового аудиту діяльності підприємства;
 • формування у студентів розуміння особливостей сучасного розвитку електронного маркетингу і здійснення його аудиту;
 • засвоєння основних методів та процедури здійснення маркетинг-аудиту;
 • опанування методів планування маркетинг — аудиту в діяльності підприємства при визначенні ефективності його роботи;
 • проведення контролінгу та аудиту маркетингових управлінських рішень.

Предметом дисципліни є процес здійснення маркетинг — аудиту маркетингової та виробничо-комерційної діяльності фірми, як методу вивчення і аналізу використання ресурсів та елементів маркетинг-мікс.

Місце дисципліни «Маркетинговий аудит» у навчальному процесі визначається тим, що вона є однією з додаткових до профілюючих предметів при підготовці фахівців з маркетингу і разом з іншими дисциплінами повинна сформувати у студентів необхідний обсяг спеціалізованих знань, потрібних їм у майбутній професійній діяльності. Тому вузлові положення дисципліни пов’язані з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Логістика», «Маркетингова товарна політика», «Промисловий маркетинг», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова політика комунікацій», «Товарознавство» та ін.

Зміст дисципліни

 1. Маркетинговий аудит в системі передумов ринкової діяльності підприємства
 2. Аудиторська перевірка маркетингового середовища підприємства
 3. Аудит маркетингової товарної політики підприємства
 4. Маркетинговий аудит цінової політики
 5. Маркетинговий аудит політики розподілення
 6. Аудит комунікаційної політики
 7. Аудит маркетингових можливостей підприємства
 8. Аудит прибутковості системи збуту підприємства
 9. Контролінг та аудит маркетингових управлінських рішень